accessibility mode Liên hệ


Board Of Directors

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Image

NGUYỄN XUÂN GIANG

Chủ tịch hội đồng quản trị
Quốc tịch : Việt Nam

Image

BÙI TUẤN NGỌC

Thành viên hội đồng quản trị
Quốc tịch : Việt Nam

Image

LÊ DUY HIỆP

Thành viên hội đồng quản trị
Quốc tịch : Việt Nam

Image

NGUYỄN BÍCH LÂN

Thành viên hội đồng quản trị
Quốc tịch : Việt Nam

Image

NGUYỄN VIỆT THẮNG

Thành viên hội đồng quản trị
Quốc tịch : Việt Nam

Image

NGUYỄN THANH QUANG

Thành viên hội đồng quản trị
Quốc tịch : Việt Nam

Image

TRẦN CÔNG THÀNH

Thành viên hội đồng quản trị
Quốc tịch : Việt Nam

Image

MAI THANH PHƯƠNG

Thành viên hội đồng quản trị
Quốc tịch : Việt Nam

Image

TẠ MẠNH CƯỜNG

Thành viên hội đồng quản trị
Quốc tịch : Việt Nam

Image

PHAN HUY ÁNH

Thành viên hội đồng quản trị
Quốc tịch : Việt Nam

BAN KIỂM SOÁT

Image

HOÀNG MỸ HOA

Trưởng ban kiểm soát
Quốc tịch : Việt Nam

Image

LÊ VĂN HÙNG

Thành viên ban kiểm soát
Quốc tịch : Việt Nam

Image

ĐỖ THỊ THU HIỀN

Thành viên ban kiểm soát
Quốc tịch : Việt Nam

BAN ĐIỀU HÀNH

Image

PHAN HUY ÁNH

Tổng giám đốc
Quốc tịch : Việt Nam

Image

TRẦN MẠNH THẮNG

Phó tổng giám đốc
Quốc tịch : Việt Nam